ชมภาพอดีต-ปัจจุบันของเหล่าดาราหญิงไทยที่มีชื่อเสียงในอดีต จากแฟนเพจชาวคณะสุนทราภรณ์ ที่รวบรวมมาให้ชมกัน จะมีใครบ้างไปดูกันเลย

 

#1

เนาวรัตน์ วัชรา

 

#2

เพชรา เชาวราษฎร์

 

#3

เมตตา รุ่งรัตน์

 

#4

เยาวเรศ นิสากร

 

#5

แก่นใจ มีนะกนิษฐ์

 

#6

โขมพัสตร์ อรรถยา

 

#7

โฉมฉาย ฉัตรวิไล

 

#8

กิ่งดาว ดารณี

 

#9

จารุวรรณ ปัญโญภาส

 

#10

ดรุณี ชื่นสกุล

 

#11

ดวงดาว จารุจินดา

 

#12

นัยนา ชีวานันท์

 

#13

บุศรา นฤมิตร

 

#14

บุษกร สาครรัตน์

 

#15

ปริม ประภาพร

 

#16

พิศมัย วิไลศักดิ์

 

#17

มาลาริน บุนนาค

 

#18

วรรณา แสงจันทร์ทิพย์

 

#19

วาสนา ชลากร

 

#20

สุทิศา พัฒนุช

 

#21

อมรา อัศวนนท์

 

#22

อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา

 

#23

อรัญญา นามวงศ์

 

เครดิต แฟนเพจชาวคณะสุนทราภรณ์