เปิดภาพธนบัตรไทย 35 รุ่น ในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่ 9

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จขึ้นครองราชเมือวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ซึ่งก่อนหน้านั้นมีการเปลี่ยนธนบัตรมาแล้วทั้งหมด 8 แบบ ตั้งแต่เริ่มใช้ธนบัตรครั้งแรกในปี 2443

 

ในช่วงต้นรัชกาลพบว่ามีธนบัตรแบบ 8 ซึ่งเป็นธนบัตรปลอมจำนวนมากเนื่องจากธนบัตรที่พิมพ์ออกมาใช้นั้นไม่ได้เป็นการพิมพ์แบบหมึกนูน กระทรวงการคลังจึงได้สั่งพิมพ์ธนบัตรใหม่ซึ่งตั้งแต่ธนบัตรแบบ 9 เป็นต้นมา จนถึงธนบัตรยุคปัจจุบันซึ่งคือแบบ 16 ก็จะเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของรัชกาลที่ 9

 

 

#ธนบัตร แบบ 9
มี 6 ชนิดราคา ได้แก่ 50 สตางค์ 1 บาท 5 บาท 10 บาท 20 บาท และ 100 บาท พิมพ์ที่บริษัท โทมัส เดอ ลา รู จำกัด เริ่มทยอยออกใช้เมื่อ พ.ศ. 2491

ธนบัตร 1 บาท แบบ 9 รุ่น 1

1

+++

2

 

 

ธนบัตร 5 บาท แบบ 9 รุ่น 1

3

+++

4

 

 

ธนบัตร 10 บาท แบบ 9 รุ่น 1

5

+++

6

 

 

ธนบัตร 20 บาท แบบ 9 รุ่น 1

8

+++

7

 

 

ธนบัตร 100 บาท แบบ 9 รุ่น 1

9

+++

10

 

 

ธนบัตร 1 บาท แบบ 9 รุ่น 3

11

+++

12

 

 

ธนบัตร 5 บาท แบบ 9 รุ่น 3

13

+++

14

 

 

ธนบัตร 10 บาท แบบ 9 รุ่น 3

15

+++

16

 

 

ธนบัตร 20 บาท แบบ 9 รุ่น 3

17

+++

18

 

 

ธนบัตร 100 บาท แบบ 9 รุ่น 3

19

+++

20

 

 

ธนบัตร 1000 บาท แบบ 9 (ไม่ได้ถูกนำออกมาใช้)

21

+++

22

 

 

#ธนบัตร แบบ 10
มี 9 ชนิดราคา พิมพ์ที่บริษัท โทมัส เดอ ลา รู จำกัด เริ่มทยอยออกใช้เมื่อ พ.ศ. 2511

23

+++

24

 

 

#ธนบัตร แบบ 11
มี 5 ชนิดราคา ได้แก่ 5 บาท 10 บาท 20 บาท 100 บาท และ 500 บาท เริ่มทยอยออกใช้เมื่อ พ.ศ. 2512

ธนบัตร 5 บาท แบบ 11

25

+++

26

 

 

ธนบัตร 10 บาท แบบ 11

27

+++

28

 

 

ธนบัตร 20 บาท แบบ 11

29

+++

30

 

 

ธนบัตร 100 บาท แบบ 11

31

+++

32

 

 

ธนบัตร 500 บาท แบบ 11

33

+++

35

 

 

#ธนบัตร แบบ 12
มี 3 ชนิดราคา ได้แก่ 10 บาท 20 บาท 100 บาท เริ่มทยอยออกใช้เมื่อ พ.ศ. 2521

ธนบัตร 10 บาท แบบ 12

36

+++

37

 

 

ธนบัตร 20 บาท แบบ 12

38

+++

39

 

 

ธนบัตร 100 บาท แบบ 12

40

+++

41

 

 

#ธนบัตร แบบ 13
มี 2 ชนิดราคา ได้แก่ 50 บาท 500 บาท เริ่มทยอยออกใช้เมื่อ พ.ศ. 2528

ธนบัตร 50 บาท แบบ 13

43

+++

44

 

 

ธนบัตร 500 บาท แบบ 13

45

+++

46

 

 

#ธนบัตร แบบ 14
มี 3 ชนิดราคา ได้แก่ 100 บาท 500 บาท และ 1,000 บาท เริ่มทยอยออกใช้เมื่อ พ.ศ. 2535

ธนบัตร 100 บาท แบบ 14

47

+++

48

 

 

ธนบัตร 500 บาท แบบ 14

49

+++

50

 

 

ธนบัตร 1000 บาท แบบ 14

51

+++

52

 

 

#ธนบัตร แบบ 15
มี 5 ชนิดราคา ได้แก่ 20 บาท 50 บาท 100 บาท 500 บาท และ 1,000 บาท เริ่มทยอยออกใช้เมื่อ พ.ศ. 2540

ธนบัตร 20 บาท แบบ 15

53

+++

54

 

 

ธนบัตร 50 บาท แบบ 15

55

+++

56

 

 

ธนบัตร 100 บาท แบบ 15

57

+++

58

 

 

ธนบัตร 500 บาท แบบ 15

59

+++

60

 

 

ธนบัตร 1000 บาท แบบ 15

61

+++

62

 

 

#ธนบัตร แบบ 15
มี 5 ชนิดราคา ได้แก่ 20 บาท 50 บาท 100 บาท 500 บาท และ 1,000 บาท เริ่มทยอยออกใช้เมื่อ พ.ศ. 2555

ธนบัตร 20 บาท แบบ 16

63

+++

64

 

 

ธนบัตร 50 บาท แบบ 16

65

+++

66

 

 

ธนบัตร 100 บาท แบบ 16

67

+++

68

 

 

ธนบัตร 500 บาท แบบ 16

69

+++

70

 

 

ธนบัตร 1000 บาท แบบ 16

71

+++

72

 

 

เครดิตข้อมูล pepperrr.net